Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

CHỨNG MINH ĐỊNH LÝ PITAGO CHO HỌC SINH LỚP 7

04-03-2019

Đối với nội dung Hình học Toán 7, học sinh trước đó đã làm quen với Tam giác, được học về Tổng ba góc trong của tam giác, về tam giác cân, tam giác vuông.  Đặc biệt, tiếp theo đó, học sinh sẽ được học định lý Py-ta-go. Định lý Py-ta-go nói về mối liên hệ các cạnh của một tam giác vuông, đây là một định lý đẹp của hình học, được đặt tên theo nhà toán học Hy Lạp cổ đại Py-ta-go mà theo tư liệu lịch sử ghi lại thì ông là người đầu tiên chứng minh được định lý này. Định lý Py-ta-go không những sử dụng trong các bài tập ở Hình học 7 mà còn ở Hình học 8, 9 và ở chương trình THPT cũng có nhiều bài tập sử dụng định lý này.

     Có rất nhiều chứng minh cho định lý này - và có lẽ là nhiều nhất trong các định lý của toán học. Cách chứng minh rất đa dạng, bao gồm cả chứng minh bằng hình học lẫn đại số, mà một số có lịch sử hàng nghìn năm tuổi.

     Tuy nhiên, qua nhiều năm giảng dạy Toán 7, bản thân người viết nhận thấy số lượng học sinh biết, hiểu để chứng minh định lý này chưa nhiều vì các em chưa biết vận dụng linh hoạt các kiến thức liên quan, đồng thời, cho đến nay các kết quả về nghiên cứu chứng minh định lý này trong chương trình THCS vẫn còn chưa phổ biến. Nội dung chính của bài báo này là nhằm tìm hiểu về định lý Py-ta-go và một số cách chứng minh định lý này. Qua đó để áp dụng phương pháp dạy học hiện đại chính là phương pháp tích cực - lấy học sinh làm trung tâm dạy học để rèn luyện cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản lý, năng lực hợp tác.


Hoạt động tổ chuyên môn trong các trường THCS, THPT

04-03-2019

Theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GD&ĐT, cơ cấu tổ chức của trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học gồm có:

a) Hội đồng trường đối với trường công lập, Hội đồng quản trị đối với trường tư thục, Hội đồng thi đua và khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng tư vấn khác, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các bộ phận khác (nếu có);

b) Các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội.

Tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành trong trong bộ máy tổ chức, quản lý của trường THCS, THPT. Trong trường, các tổ, nhóm chuyên môn có mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp các các bộ phận nghiệp vụ khác và các tổ chức Đảng, đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện chiến lược phát triển của nhà trường, chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục và các hoạt động khác hướng tới mục tiêu giáo dục.

2/ Chức năng tổ chuyên môn

- Giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến dạy và học;

- Trực tiếp quản lý giáo viên trong tổ theo nhiệm vụ quy định.

Tổ chuyên môn là đầu mối để Hiệu trưởng quản lý nhiều mặt, nhưng chủ yếu vẫn là hoạt động chuyên môn, tức là hoạt động dạy học trong trường.

Tổ trưởng chuyên môn phải là người có khả năng xây dựng kế hoạch; điều hành tổ chức, hoạt động của tổ theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong tổ; đánh giá, xếp loại và đề xuất khen thưởng, kỉ luật giáo viên thuộc tổ mình quản lý.

Do đó, tổ trưởng chuyên môn phải là người có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực, trình độ, kinh nghiệm chuyên môn; có uy tín đối với đồng nghiệp, học sinh. Tổ trưởng chuyên môn phải là người có khả năng tập hợp giáo viên trong tổ, biết lắng nghe, tạo sự đoàn kết trong tổ, gương mẫu, công bằng, kiên trì, khéo léo trong giao tiếp, ứng xử.

3/ Nhiệm vụ tổ chuyên môn

Nhiệm vụ của tổ chuyên môn quy định theo Điều lệ trường THCS, THPT ban hành theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

“Điều 16. Tổ chuyên môn

1. Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng, giáo viên, viên chức thư viện, viên chức thiết bị thí nghiệm của trường trung học được tổ chức thành tổ chuyên môn theo môn học hoặc nhóm môn học ở từng cấp học THCS, THPT. Mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng, từ 1 đến 2 tổ phó chịu sự quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ vào đầu năm học.

2. Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường;

b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

3. Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần một lần. »

4/ Vai trò của tổ trưởng chuyên môn trong quản lý dạy học ở trường

a/ Quản lý giảng dạy của giáo viên

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần tháng, học kì và cả năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động khác theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch cụ thể dạy chuyên đề, tự chọn, ôn thi tốt nghiệp, dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém;

- Xây dựng kế hoạch cụ thể về sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học đúng, đủ theo các tiết trong phân phối chương trình;

- Hướng dẫn xây dựng và quản lý việc thực hiện kế hoạch cá nhân, soạn giảng của tổ viên (kế hoạch cá nhân dạy chuyên đề, tự chọn, ôn thi tốt nghiệp, dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém; sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học đúng, đủ theo các tiết trong phân phối chương trình; soạn giáo án theo phân phối chương trình, chuẩn kiến thức, kĩ năng và sách giáo khoa, thảo luận các bài soạn khó; viết sáng kiến kinh nghiệm về nâng cao chất lượng dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém...);

- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong tổ, giáo viên mới tuyển dụng (đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới kiểm tra, đánh giá; dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng; sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học, ứng dụng CNTT trong dạy học góp phần đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá...).

- Điều hành hoạt động của tổ (tổ chức các cuộc họp tổ theo định kì quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục khác; lưu trữ hồ sơ của tổ; thực hiện báo cáo cho Hiệu trưởng theo quy định);

- Quản lý, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên (thực hiện hồ sơ chuyên môn; soạn giảng theo kế hoạch dạy học và phân phối chương trình, chuẩn kiến thức kĩ năng; ra đề kiểm tra, thực hiện việc cho điểm theo quy định; kế hoạch dự giờ của các thành viên trong tổ...);

- Dự giờ giáo viên trong tổ theo quy định (4 tiết/giáo viên/năm học);

- Các hoạt động khác (đánh giá, xếp loại giáo viên; đề xuất khen thưởng, kỉ luật giáo viên... Việc này đỏi hỏi tổ trưởng chuyên môn phải nắm thật rõ về tổ viên của mình về ưu điểm hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy được phân công).

b/ Quản lý học tập của  học sinh

- Nắm được kết quả học tập của học sinh thuộc bộ môn quản lý để có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục;

- Đề xuất, xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động nội, ngoại khóa để thực hiện mục tiêu giáo dục.

- Các hoạt động khác (theo sự phân công của Hiệu trưởng).

5/ Sinh hoạt tổ chuyên môn

- Sinh hoạt tổ chuyên môn là một hoạt động chuyên môn không thể thiếu trong hoạt động của nhà trường; là dịp để trao đổi chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn sẽ xuất hiện nhiều ý tưởng. Do vậy, tổ trưởng cần tạo điều kiện để giáo viên nói lên ý tưởng, kinh nghiệm của mình. Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn cần đa dạng, phong phú, có thay đổi và phải có chuẩn bị trước về nội dung và cách thức tổ chức thực hiện.

- Việc sinh hoạt tổ chuyên môn thực hiện theo định kì quy định trong Điều lệ trường THCS, THPT (2 tuần/lần. Thời gian do Hiệu trưởng quy định và tuỳ yêu cầu về tính chất, nội dung công việc);

- Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn thực hiện theo nhiệm vụ quy định (tránh việc sinh hoạt chỉ để giải quyết sự vụ, sự việc và/hoặc mang tính hành chính);


Bộ GD&ĐT sẽ đánh giá tiếng Anh theo kỹ năng nghe, nói, đọc, viết

27-02-2019

Cuối năm 2018, Bộ GD&ĐT công bố chương trình giáo dục phổ thông mới của 27 môn học. Đây là chương trình sẽ hiện thực hóa mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Xuân Thành - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT, nói về việc thay đổi trong cách dạy và học môn Tiếng Anh sẽ ra sao?

Mục tiêu phát triển năng lực giao tiếp 

Môn Tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông mới có những thay đổi đáng chú ý nào để nâng cao chất chất lượng?

- Môn Tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông mới là chương trình 10 năm (từ lớp 3 đến lớp 12), được xây dựng theo quan điểm phát triển năng lực cho học sinh.

Mục tiêu của chương trình học là hình thành và phát triển năng lực đặc thù của môn học là năng lực giao tiếp. Chương trình này giúp người học phát triển đồng đều kỹ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc, viết, và kiến thức ngôn ngữ, ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp.

Bo GD&DT se danh gia tieng Anh theo ky nang nghe, noi, doc, viet hinh anh 1
Ông Nguyễn Xuân Thành - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT.

Chương trình được xây dựng trên cơ sở vận dụng Khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ (CEFR) thông qua việc dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo các bậc năng lực quy định trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với các cấp tiểu học (bậc 1), trung học cơ sở (bậc 2), trung học phổ thông (bậc 3), tương đương các cấp độ A1, A2, B1 trong Khung CEFR.

Theo đó, sau khi kết thúc chương trình, người học có thể đạt được năng lực sử dụng tiếng Anh cơ bản trong học tập và giao tiếp, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế trong học tập và làm việc, như có thể hiểu được các ý chính của đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng về các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí...

Căn cứ mục tiêu tổng quát, từng lớp, bài học được xác định cụ thể. Với các mục tiêu năng lực giao tiếp được xác định rõ ràng, học sinh và giáo viên biết cần phải làm gì để nâng cao kết quả học tập thông qua hoạt động rèn luyện cụ thể.

Như vậy, chương trình đã tiếp thu những tiến bộ và cập nhật của lĩnh vực dạy học tiếng Anh nhằm nâng cao chất lượng đồng thời tạo thuận lợi cho giáo viên và học sinh hội nhập với thế giới.

- Đến nay, cách đánh giá của bài kiểm tra tiếng Anh (tiêu biểu trong các kỳ thi tốt nghiệp, đại học) chỉ dừng lại ở phần viết (trắc nghiệm, tự luận) mà không có nghe, nói, đọc. Sắp tới, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ thay đổi về hình thức đánh giá thi cử như thế nào?

- Kiểm tra đánh giá không chỉ có các kỳ thi mà còn có cả đánh giá trong quá trình dạy học. Đối với việc đánh giá trong quá trình dạy học, Bộ GD&ĐT luôn chỉ đạo việc kiểm tra đánh giá môn tiếng Anh phải đầy đủ các kỹ năng và thành tố ngôn ngữ. Đặc biệt, kể từ năm học 2014-2015, Bộ GD&ĐT đã có những chỉ đạo quyết liệt để đảm bảo giáo viên không chỉ dừng lại ở phần viết mà có cả phần nghe cũng như nói.

Đối với các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, thi đại học trước đây và thi THPT quốc gia hiện nay, do tính chất của kỳ thi quy mô toàn quốc, việc đánh giá mới tập trung kiểm tra kiến thức từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm, và hai kỹ năng đọc hiểu và viết.

Để khắc phục vấn đề này, hoạt động kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh thuộc chương trình giáo dục phổ thông mới được thiết kế nhằm đảm bảo đánh giá toàn diện việc học của học sinh.

Việc đánh giá kết quả học tập sẽ được thực hiện theo hai hình thức đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. Đánh giá thường xuyên được thực hiện liên tục thông qua các hoạt động dạy học trên lớp. Đánh giá định kỳ được thực hiện vào các thời điểm ấn định trong năm học để đánh giá mức độ đạt so với yêu cầu cần đạt đã được quy định cho mỗi cấp lớp.

Các loại hình kiểm tra, đánh giá được thiết kế phù hợp với định hướng về phương pháp dạy học được áp dụng trong lớp học, đảm bảo đánh giá đủ kỹ năng ngôn ngữ gồm nghe, nói, đọc, viết, và kiến thức ngôn ngữ gồm ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm.

Thời lượng học tiếng Anh sẽ tăng gấp đôi

- Trước đây, có tình trạng nhiều thế hệ học sinh học hết 12 năm phổ thông không giao tiếp được tiếng Anh. Mục đích chủ đạo trong chương trình môn Tiếng Anh là sắp tới là giao tiếp, trong khi mặt bằng chung tiếng Anh ở các vùng miền còn nhiều khác biệt?

- Tiếng Anh hiện hành là chương trình 7 năm (từ lớp 6 đến lớp 12) với thời lượng học 3 tiết/tuần. Tổng thời lượng môn học này trong toàn bộ chương trình chỉ có 700 tiết là quá ít. Đồng thời, tới lớp 6 học sinh mới bắt đầu được học tiếng Anh. Đó chính là hạn chế khiến cho năng lực ngoại ngữ của học sinh học theo chương trình hiện hành còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu trong học tập và giao tiếp.

Bo GD&DT se danh gia tieng Anh theo ky nang nghe, noi, doc, viet hinh anh 2
Giáo viên sẽ được tăng cường đào tạo để dạy Tiếng Anh. Ảnh minh họa: L.H.

Thêm vào đó, việc tích hợp, lồng ghép nội dung các môn học khác vào môn Tiếng Anh cũng chưa được chú trọng, khiến cho cơ hội thực hành của học sinh ngay trong quá trình học tập còn hạn chế.

Để khắc phục, môn Tiếng Anh trong chương trình giáo dục phổ thông mới là chương trình 10 năm, từ lớp 3 đến lớp 12, với thời lượng ở cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở và 140 tiết/năm, cấp trung học phổ thông là 105 tiết/năm (tổng số là 1295 tiết).

Với thời lượng gần gấp đôi chương trình hiện hành, học sinh được bắt đầu học sớm từ lớp 3 (chưa kể có thể học tự chọn từ lớp 1).

Tôi tin tưởng việc đổi mới phương pháp dạy học và chú trọng tích hợp, lồng ghép nội dung các môn học khác vào môn Tiếng Anh theo chương trình mới sẽ đáp ứng được yêu cầu.

Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông đã ban hành; tăng cường năng lực cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Việc bồi dưỡng sẽ được thực hiện theo phương thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, bảo đảm cho giáo viên và học sinh trên mọi miền của đất nước đều được bình đẳng trong tiếp cận nguồn học liệu. Chương trình khuyến khích giáo viên, phụ huynh cùng học sinh học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh.

- Một trong những yếu tố quan trọng để trẻ học tốt tiếng Anh là được nhúng mình trong môi trường sinh ngữ mỗi ngày một cách tự nhiên nhất. Nếu chỉ học với số tiết giới hạn trong nhà trường khó có thể thực hiện được điều này. Bộ GD&ĐT có những giải pháp gì cho vấn đề này?

- Dù cố gắng đến mấy, thời lượng cho việc học một môn học nào đó trong nhà trường cũng không thể vượt quá một khung nhất định.

Chương trình định hướng phát triển năng lực học sinh đòi hỏi nội dung, kiến thức được lựa chọn đưa vào chương trình phải vừa đủ, gắn liền với ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống để bảo đảm thực hiện hiệu quả các phương pháp dạy học tăng cường hoạt động học tích cực, tự lực của học sinh. Tuỳ vào điều kiện thực tiễn, giáo viên có thể sử dụng các loại phương tiện và học liệu khác nhau để tổ chức hoạt động học cho học sinh, trong đó cần tăng cường hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Với nội dung, kiến thức đưa vào chương trình vừa đủ và gắn với thực tiễn, các bài học tiếng Anh trong chương trình mới tạo thuận lợi cho học sinh trong việc ứng dụng vào các tình huống giao tiếp mỗi ngày trường và ở nhà. Đó là kênh kết nối quan trọng để "học đến đâu, hành đến đấy" giúp cho trình độ tiếng Anh của học sinh phát triển tốt.

- Điểm đáng chú ý nhất ở chương trình giáo dục phổ thông mới là ở cấp tiểu học môn tiếng Anh được đưa vào thành môn học tự chọn cho lớp 1 và lớp 2. Ở chương trình hiện hành, việc học tiếng Anh chỉ bắt đầu từ lớp 3. Phương pháp chủ yếu cho lớp 1 và lớp 2 là gì và những phương pháp này học hỏi gì từ các nước đã thành công trong việc đưa tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến?

- Chương trình tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 được phát triển trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc xu thế và kinh nghiệm xây dựng Chương trình dạy học ngoại ngữ của các nước có nền giáo dục phát triển trên thế giới.

Đường hướng giảng dạy của chương trình tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 là phát triển năng lực giao tiếp, kết hợp với phương pháp giảng dạy cụ thể phù hợp với mục tiêu và đặc điểm phát triển của trẻ (đặc điểm tâm - sinh lý) đầu cấp tiểu học.

Thông qua các phương pháp dạy học như: Hồi đáp phi ngôn ngữ (Total Physical Response), học tập trải nghiệm (Experiential Learning), học tập theo nhiệm vụ (Task-based learning), học tập theo dự án (Project-based learning), giáo viên giúp học sinh được trải nghiệm ngôn ngữ ở dạng tự nhiên nhất theo trình tự nghe - nói - đọc - viết với mục đích giúp học sinh làm quen và yêu thích tiếng Anh. Đặc biệt, giáo viên không dạy học sinh kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ, cấu trúc ngữ pháp) tách rời khỏi ngữ cảnh.

Giáo viên cần tôn trọng giai đoạn lĩnh hội ngôn ngữ qua nghe hiểu không đi kèm hồi đáp bằng lời (Silent Period) giúp trẻ tích lũy đủ ngữ liệu trước khi sẵn sàng sản sinh lời nói. Do đó, học sinh cần được nghe và tham gia các hoạt động giao tiếp có ngữ cảnh nhưng không đòi hỏi phải nói khi các em chưa sẵn sàng. Các hoạt động đọc viết được giới thiệu từng bước sao cho phù hợp với khả năng nhận thức cũng như tương thích với giai đoạn đọc viết tiếng mẹ đẻ.

Giáo viên sử dụng phối hợp các tình huống, trò chơi hoặc bài hát kèm hành động, bài vè, sách truyện rất đơn giản bằng tiếng Anh, dễ nhớ, gần gũi với lứa tuổi lớp 1 và lớp 2. Đồng thời, các hoạt động dạy học giúp học sinh làm quen với hệ thống âm, bước đầu nhận diện các từ ngữ đơn giản trong các tình huống giao tiếp và có thể tham gia vào các hội thoại ngắn và quen thuộc.


Chia sẻ kinh nghiệm học tập thông minh cho học sinh Nghệ An

27-02-2019

Mỗi học sinh có một thế mạnh riêng

Hội thảo Học thông minh là chương trình dành riêng cho học sinh THCS, THPT trên toàn quốc. Trong khoảng 2h đồng hồ, diễn giả Nguyễn Thành Nam đã chia sẻ đến học sinh những phương pháp học tập thông minh từng được áp dụng thành công ở nhiều nước có nền giáo dục phát triển như: kỹ năng ghi chép, kỹ thuật ghi nhớ bằng các thẻ học tập thông minh, tư vấn nghề nghiệp, cá nhân hóa việc học cho mỗi học sinh… nhằm giúp học sinh nâng cao năng lực học tập.

Trước đó, chia sẻ ý tưởng xây dựng chương trình hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam cho biết: Nhiều năm nay, tôi đã theo đuổi nghiên cứu và ấp ủ ý định mang phương pháp học tập tiên tiến trên thế giới đến gần với học sinh Việt Nam. Tuy nhiên, ý tưởng về xây dựng chương trình hội thảo Học thông minh thực sự nảy mầm từ thời điểm tôi được mời làm cố vấn về phương pháp học tập cho chương trình truyền hình thực tế "Học sao cho tốt?" phát sóng hàng tuần trên kênh Truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7, Đài Truyền hình Việt Nam.  

Phần lớn thời gian của hội thảo đã chia sẻ về cách học thông minh. Ảnh: Mỹ Hà

Ông cũng kỳ vọng: Mỗi hội thảo đi qua, chúng tôi mong mọi người sẽ biết đến các phương pháp này, 10% có thể áp dụng ngày và một số ít trong số 10% có thể trở thành hạt nhân trong việc áp dụng nhuần nhuyễn để tạo ra sức lan tỏa với xung quanh.

Mở đầu hội thảo, Tiến sỹ Nguyễn Thành Nam đã bàn về cơ cấu của trí khôn và xem đây là nền tảng để phát triển con người: Trí khôn rất đa dạng, có những người có thể không giỏi toán lý hóa nhưng lại có trí khôn đối ngoại, có khả năng kết nối, tổ chức sự kiện.  Nhưng người này sau khi phát triển rất tốt bởi doanh nghiệp nào cũng cần một người để tổ chức phong trào.

Bên cạnh đó lại có người có trí khôn âm nhạc, trí khôn cơ thể động (vận động viên, người tập thể dục dụng cụ, bác sỹ phẫu thuật)... Mỗi một người có một đặc điểm riêng, mỗi thế mạnh riêng và quan trọng và phải biết phát huy năng lực của mình.

Trên cơ sở cơ cấu trí khôn riêng của mỗi con người, tiến sỹ Nguyễn Thành Nam khẳng định: mỗi một người có một cách học khác nhau, có người học nhanh, có người học chậm, khác nhau ở độ tập trung. Người này có thể tiếp thu được chương trình khó, khối lượng kiến thức đồ sộ một cách dễ dàng. Nhưng người khác thì có thể học bao nhiêu cũng khó hiệu quả. Và, nếu quá sức thì cố cũng không ăn thua.

Muốn học tốt phải có phương pháp học thông minh

Tại hội thảo, Tiến sỹ Nguyễn Thành Nam cũng chia sẻ về phương pháp học tập hiệu quả, đó là học thông minh. Với hình thức này, học sinh phải ôn tập thông minh bằng phương pháp pháp tư duy, kỹ thuật giãn cách. Trong quá trình nghe giảng, phải ghi chép thông minh, tổng kết thông minh: Thường thi lâu nay học sinh thường trả lời câu hỏi do các thầy cô giáo đặt ra. Nhưng điều đó là thụ động. Thay vì trả lời, học sinh hãy tự động đặt câu hỏi về các vấn đề trong bài học. Điều này có thể khó hơn nhưng nếu học mà bản thân không đề ra các câu hỏi thì chứng tỏ não không hoạt động. Ngoài ra, những người có khả năng đặt câu hỏi có thể sẽ tự trả lời được.

Thường thi lâu nay học sinh thường trả lời câu hỏi do các thầy cô giáo đặt ra. Nhưng điều đó là thụ động. Thay vì trả lời, học sinh hãy tự động đặt câu hỏi về các vấn đề trong bài học. Điều này có thể khó hơn nhưng nếu học mà bản thân không đề ra các câu hỏi thì chứng tỏ não không hoạt động. Ngoài ra, những người có khả năng đặt câu hỏi có thể sẽ tự trả lời được.

Tiến sỹ Nguyễn Thành Nam

Học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu giao lưu với Tiến sỹ Nguyễn Thành Nam tại buổi hội thảo. Ảnh: Mỹ Hà

Với nhiều năm kinh nghiệm và đứng trên bục giảng thầy giáo Nguyễn Thành Nam cũng khẳng định, trong học tập phần ghi chép rất quan trọng. Ông cũng lấy hai ví dụ, trong đó có một bản ghi chép của học sinh nữ khá cẩn thận, đầy đủ và một bản ghi chép của một bạn nam, không đẹp nhưng khá rõ ràng, những phần ghi chú được sử dụng nhiều màu mực khác nhau. Từ dẫn chứng này, ông cũng nói rằng:

Hiện, chỉ có một số ít học sinh làm được điều này. Đa số bạn có thói quen chỉ ghi chép nội dung trên bảng và những gì mà thầy cô đọc cho chép. Điều này dẫn đến tình trạng tiếp thu kiến thức thụ động, không thể hiểu rõ ràng, sâu sắc và có hệ thống toàn bộ nội dung bài giảng.


Các du học sinh Việt trưởng thành từ trường trung học St.Croix, Mỹ

27-02-2019

Mỹ được nhiều người biết đến là một cường quốc về kinh tế, đạt tiến bộ vượt bậc về khoa học, kỹ thuật, công nghệ. Vì vậy, phần lớn du học sinh đến quốc gia này đều chọn những ngành thế mạnh kể trên để trau dồi kỹ năng, cơ hội thực tập sau tốt nghiệp. Hay đến gần hơn với chính sách nhập cư tay nghề thuộc khối STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và Toán), tiếp cận công việc chuyên môn có thu nhập cao.

Du học sinh Việt Nam thành công từ khối kỹ thuật, công nghệ, khoa học, y tế tuy chiếm tỷ lệ không nhiều nhưng đều tạo được ấn tượng. Kinh nghiệm của hầu hết cựu du học sinh là thành công bước đầu đến từ định hướng đúng, được tiếp cận kiến thức, kỹ năng sống, nỗ lực hết mình.

Để trang bị được các yếu tố trên, những du học sinh thành công của trung tâm WorldLink đều bắt đầu du học Mỹ từ lớp 9 hoặc lớp 10. Dưới đây là 4 sinh viên đã trưởng thành trong môi trường nội trú trung học St. Croix Lutheran tại thành phố St. Paul, bang Minnesota, Mỹ và đạt học bổng vào các trường đại học.

Lê Đỗ Vy Thảo - học bổng toàn phần Bác sĩ Y khoa

Sau khi tốt nghiệp trường St. Croix Lutheran, Lê Đỗ Vy Thảo được cấp học bổng trị giá 87% học phí và sinh hoạt phí chương trình cử nhân Dự bị Y Khoa của Đại học Hampshire danh tiếng ở Amherst, Massachusetts.

Hè năm 2016, vượt qua hàng chục nghìn thí sinh, Thảo là một trong 14 sinh viên xuất sắc đạt học bổng 100% của Đại học Vanderbilt cho chương trình Bác sĩ Y khoa.

Thảo cho biết: "Em rất thích môi trường thân thiện của trường St. Croix, dù trường lớn nhưng thầy cô và các bạn đều biết, gọi tên em". Với tiêu chí chọn đại học như vậy, Thảo mong ước có thể tạo ra môi trường ấm áp trong công việc cần tiếp xúc với bệnh nhân hàng ngày.

HỌC SINH VIỆT THÀNH CÔNG TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC ST. CROIX LUTHERAN - Nguyên ơi, xử giúp chị, xin bài edit

Lê Đỗ Vy Thảo đạt học bổng 100% chương trình Bác sĩ Y Khoa tại Đại học Vanderbilt.

Nguyễn Hoàng Hà My - tốt nghiệp Đại học Boston với 3 chuyên ngành 

Năng động, hoạt bát và nhiều hoài bão, Hà My luôn được các thầy cô và bạn bè nhắc đến như một học sinh toàn diện. Trong ngôi trường với phần lớn học sinh người Mỹ, Hà My đạt giải nhất môn hùng biện và là học sinh quốc tế đầu tiên nhận vinh dự này.

Được miễn giảm nửa năm nhờ những môn AP từ trung học (Advanced Placement - khóa học tương ứng với nội dung đào tạo năm đầu đại học), Hà My hoàn tất chương trình đại học xuống còn 3 năm. Em vẫn có một học kỳ trải nghiệm tại London, Anh và vừa tốt nghiệp đại học tháng 5/2018 với 3 chuyên ngành tài chính, quản lý vận hành công nghệ và kỹ sư.

Bí quyết để nhanh thích nghi và hòa nhập vào môi trường đại học của Hà My là trước đây đã tích cực tham gia vào các hoạt động văn hóa, ngoại khóa của trường trung học St. Croix. Em cũng là một trong những thành viên chủ chốt của Hội sinh viên Việt Nam của trường.

HỌC SINH VIỆT THÀNH CÔNG TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC ST. CROIX LUTHERAN - Nguyên ơi, xử giúp chị, xin bài edit - 1

Hà My cùng các bạn học tại Đại học Boston.

Nguyễn Phước Tuệ Phương - kỹ sư Hóa Đại học Houston

Bắt đầu du học ngay khi vừa hoàn tất chương trình trung học cơ sở của trường Collette, Tuệ Phương xác định sẽ đi theo con đường Y khoa của ba mẹ. Với tính cách hòa đồng và ham học hỏi, Tuệ Phương được phát huy khả năng lãnh đạo của mình qua vai trò trợ lý quản lý ký túc xá, đội trưởng câu lạc bộ khoa học. Chính những thành tích này đã giúp em nhận được nhiều loại học bổng lên đến 80% ngành Kỹ sư Hoá.

My đang theo học năm cuối tại Đại học Houston, Mỹ. Đây là ngôi trường của những cựu sinh viên nổi tiếng như: Christine Hà (quán quân cuộc thi MasterChef); Aylwin Lewis (CEO của chuỗi bán lẻ KMart và Sears); Richard H. Anderson (CEO hãng máy bay Delta)...

"Em được nhận vào tất cả đại học mà em đã nộp đơn. Em chọn trường có học bổng cao nhất vì con đường trở thành bác sĩ nha khoa rất dài", Phương chia sẻ. Em nói thêm, thành công này là được du học sớm. Hiện, em trai của Phương là Nguyễn Phước Minh Huy cũng đang theo học tại trường St. Croix.

Hồ Minh Long - Kỹ sư địa chất Đại học Minnesota

Sau khi nhập học lớp 10 trường St. Croix, từ một cậu bé trầm tính, hiền lành, Minh Long dần mạnh dạn và chủ động nhờ tham gia các hoạt động tập thể. Tốt nghiệp với thành tích tốt, Long nhận được học bổng 50% ngành kỹ sư địa chất, Đại học Minnesota. Dự định của em là làm trong ngành dầu khí, khai thác quặng mỏ.

Long chia sẻ: "Bạn hãy chọn ngôi trường nội trú có những hỗ trợ cho học sinh quốc tế, có nhiều học sinh Mỹ để có thể học hỏi thêm về nền văn hóa Mỹ mà không bị lạc lõng".

Danh sách du học sinh thành công của trung tâm WorldLink còn có nhiều gương mặt thành công khác như Minh Triết (Đại học Washington chuyên ngành Toán học), Nguyên Phong (ngành Kỹ thuật Y sinh Đại học Minnesota, thạc sĩ Sinh học Đại học South Florida), Trọng Bách, Bình Minh (học bổng 4 năm của Đại học Oregon)...

HỌC SINH VIỆT THÀNH CÔNG TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC ST. CROIX LUTHERAN - Nguyên ơi, xử giúp chị, xin bài edit - 2

Học sinh WorldLink nhận chứng chỉ hoàn thành chương trình du học hè.

Nhằm giúp học sinh Việt Nam tiếp cận sâu sắc với môi trường trung học nội trú Mỹ, mỗi năm trường St.Croix đều phối hợp với WorldLink tổ chức Trại hè Quốc tế chào đón hằng trăm học sinh từ nhiều quốc gia khác nhau.

Trại hè St.Croix là cơ hội du lịch, khám phá cảnh đẹp của California - Minnesota và hoàn thiện khả năng ngôn ngữ, làm quen các môn học chính khoá, tiếp thu kiến thức thông qua cách học tương tác mới lạ, hấp dẫn. Đây cũng là dịp để các em tự tin kết bạn quốc tế, mạnh dạn bước qua vùng an toàn của bản thân, học cách sống tự lập và tham gia các dự án thiện nguyện quốc tế nhân văn.

HỌC SINH VIỆT THÀNH CÔNG TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC ST. CROIX LUTHERAN - Nguyên ơi, xử giúp chị, xin bài edit - page 2 - 3

Các học sinh tham gia trại hè St.Croix .


CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường THCS Phú Định

Địa chỉ: Thôn Trung Định, Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình

Email: thcs_phudinh@quangbinh.edu.vn

Website: thcsphudinh.edu.vn